Tiếng Việt | English Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website | Tuyển dụng | Diễn đàn
 
  Trang chủ Giới thiệu chung Sản Phẩm Tin tức sự kiện Thông tin cổ đông Hệ Thống Phân Phối Danh Sách Trạm BH Tuyển dụng
| Bản cáo bạch và báo cáo thường niên | Báo cáo tài chính | Công bố thông tin | Đại hội đồng cổ đông 
Trang chủ » Thông tin cổ đông » Đại hội đồng cổ đông    
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2013
25/04/13
 
Thư Mời Họp Quý Cổ Đông Thường Niên 2013
22/03/13
 
2012 - Tờ trình về kế hoạch SXKD 2012
Chi tiết...
26/03/12
 
2012 - Tờ trình phân phối lợi nhuận
Chi tiết...
26/03/12
 
2012 - Tờ trình mua cổ phiếu quỹ tối đa
Chi tiết...
26/03/12
 
2012 - Tờ trình mua Cổ phiếu lẻ
Chi tiết...
26/03/12
 
2012 - Báo cáo Tổng kết thù lao HĐQT - BKS 2011
Chi tiết...
26/03/12
 
« Back [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] Next »
Đại hội đồng cổ đông
2012 - Báo cáo tổng kết 2011, kế hoạch 2012 (26/03/12)
2012 - Báo cáo kết quả kinh doanh 2011 (26/03/12)
2012 - Thư mời Đại hội Đồng Cổ Đông (26/03/12)
2011 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (25/03/11)
2011 - Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ đông (14/03/11)
2011 - Báo cáo tổng kết 2010 . Kế hoạch 2011 (17/03/11)
2011 - Tờ trình phân phối lợi nhuận 2010 (14/03/11)
2011 - Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty (14/03/11)
2011 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT (14/03/11)
2011 - Tờ trình KHSX 2011 (14/03/11)
Diễn đàn
Bảo hành trực tuyến

 
Trang chủ | Giới thiệu chung | Sản Phẩm | Tin tức sự kiện | Thông tin cổ đông | Hệ Thống Phân Phối | Danh Sách Trạm BH | Yêu cầu bài hát | Liên hệ Diễn đàn | Điều Khoản sử dụng | Quyền riêng tư