Tiếng Việt | English Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website | Tuyển dụng | Diễn đàn
 
  Trang chủ Giới thiệu chung Sản Phẩm Tin tức sự kiện Thông tin cổ đông Hệ Thống Phân Phối Danh Sách Trạm BH Tuyển dụng
| Bản cáo bạch và báo cáo thường niên | Báo cáo tài chính | Công bố thông tin | Đại hội đồng cổ đông 
Trang chủ » Thông tin cổ đông » Đại hội đồng cổ đông    
2012 - Báo cáo tổng kết 2011, kế hoạch 2012
Chi tiết ...
26/03/12
 
2012 - Báo cáo kết quả kinh doanh 2011

Chi tiết...

26/03/12
 
2012 - Thư mời Đại hội Đồng Cổ Đông
Download ...
26/03/12
 
2011 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Chi tiết nghị quyết 1 ...
Chi tiết nghị quyết 2 ...

25/03/11
 
2011 - Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ đông
Chi tiết ...
14/03/11
 
2011 - Báo cáo tổng kết 2010 . Kế hoạch 2011
Chi tiết ...
17/03/11
 
2011 - Tờ trình phân phối lợi nhuận 2010
Chi tiết ...
14/03/11
 
« Back [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] Next »
Đại hội đồng cổ đông
2011 - Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty (14/03/11)
2011 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT (14/03/11)
2011 - Tờ trình KHSX 2011 (14/03/11)
2010 - Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông (20/04/10)
2010 - Báo cáo kiểm soát năm 2009 (22/03/10)
2010 - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 và kế hoạch năm 2010 (22/03/10)
2010 - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến mức chi cổ tức năm 2010 (22/03/10)
2010 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, tiền thu lao và tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2009 (22/03/10)
2010 - Tờ trình thay đổi tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị (22/03/10)
2009 - Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông (Ban Chứng Khoán)
Diễn đàn
Bảo hành trực tuyến

 
Trang chủ | Giới thiệu chung | Sản Phẩm | Tin tức sự kiện | Thông tin cổ đông | Hệ Thống Phân Phối | Danh Sách Trạm BH | Yêu cầu bài hát | Liên hệ Diễn đàn | Điều Khoản sử dụng | Quyền riêng tư