Tiếng Việt | English Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website | Tuyển dụng | Diễn đàn
 
  Trang chủ Giới thiệu chung Sản Phẩm Tin tức sự kiện Thông tin cổ đông Hệ Thống Phân Phối Danh Sách Trạm BH Tuyển dụng
| Bản cáo bạch và báo cáo thường niên | Báo cáo tài chính | Công bố thông tin | Đại hội đồng cổ đông 
Trang chủ » Thông tin cổ đông » Đại hội đồng cổ đông    
2011 - Tờ trình KHSX 2011
Chi tiết ...
Đại hội đồng cổ đông
2010 - Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông (20/04/10)
2010 - Báo cáo kiểm soát năm 2009 (22/03/10)
2010 - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 và kế hoạch năm 2010 (22/03/10)
2010 - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến mức chi cổ tức năm 2010 (22/03/10)
2010 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, tiền thu lao và tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2009 (22/03/10)
2010 - Tờ trình thay đổi tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị (22/03/10)
2009 - Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông (Ban Chứng Khoán)
2009 - Báo cáo Tổng kết 2008 và Kế hoạch 2009 (Ban Chứng Khoán)
2009 - Tờ trình phân phối lợi nhuận 2008 (Ban Chứng Khoán)
2009 - Tờ trình Kế hoạch SXKD 2009 (Ban Chứng Khoán)
Diễn đàn
Bảo hành trực tuyến

 
Trang chủ | Giới thiệu chung | Sản Phẩm | Tin tức sự kiện | Thông tin cổ đông | Hệ Thống Phân Phối | Danh Sách Trạm BH | Yêu cầu bài hát | Liên hệ Diễn đàn | Điều Khoản sử dụng | Quyền riêng tư