Tiếng Việt | English Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website | Tuyển dụng | Diễn đàn
 
  Trang chủ Giới thiệu chung Sản Phẩm Tin tức sự kiện Thông tin cổ đông Hệ Thống Phân Phối Danh Sách Trạm BH Tuyển dụng
| Bản cáo bạch và báo cáo thường niên | Báo cáo tài chính | Công bố thông tin | Đại hội đồng cổ đông 
Trang chủ » Thông tin cổ đông » Đại hội đồng cổ đông    
Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2014
- Thư Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2014
Chi Tiết ...

- Mẫu Thư Mời Họp
Đại Hội Đồng Cổ Đông Và Giấy Ủy Quyền 2014
Tải Xuống ...

- Chương Trình Đại Hội Cổ Đông
Chi Tiết ...

-
Nguyên Tắc Bầu Cử 2014
Chi Tiết

- Báo Cáo Tổng Kết Tổng Kết 2013 - KH 2014
Chi Tiết ...

-
Báo Cáo Tổng Kết Hội Đồng Quản Trị Nhiệm Kì 2009 - 2013
Chi Tiết ...

- SYLL Dùng Cho Người Đề Cử Ứng Cử HĐQT - Ban KS
Chi Tiết ...

-
Giấy Để Ứng Cử TV - BKS
Chi Tiết ...

- Giấy Để Ứng Cử TV - HĐQT
Chi Tiết ...

- Thông Báo Ứng Cử TV HĐQT và BKS 2014 - 2018
Chi Tiết ...

- Tờ Trình 1 : KQSX - KD 2014 ĐK CT 2014
Chi Tiết ...

- Tờ Trình 2 : BCTC 2013 và BCHN 2013 ( Đã Kiểm Toán )
Chi Tiết ...

- Tờ Trình 3 : Phương Án Phân Phối Lợi Nhuận 2013
Chi Tiết ...

- Tờ Trình 4 : Tổng Kết Công Tác Quản Trị Điều Hành Của HĐQT 2009 - 2013
Chi Tiết ...

- Tờ Trình 5 : Sửa Đổi Điều Lệ Công Ty
Chi Tiết ...

- Tờ Trình 6 : Thông Qua Danh Sách Bầu Cử
Chi Tiết ...

- Danh Sách Đề Cử Ứng Cử Viên Tham Gia Hội Đồng Quản Trị Nhiệm Kỳ 2014 Đến 2018
Chi Tiết ...

- Danh Sách Đề Cử Ứng Cử Viên Tham Gia Ban Kiểm Soát Nhiệm Kỳ 2014 Đến 2018
Chi Tiết ...

- Lý Lịch Trích Ngang Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Và Ban Kiểm Soát
Lý lịch trích ngang thành viên Hội Đồng Quản Trị

Lý lịch trích ngang thành viên Ban Kiểm Soát
Đại hội đồng cổ đông
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2013 (25/04/13)
Thư Mời Họp Quý Cổ Đông Thường Niên 2013 (22/03/13)
2012 - Tờ trình về kế hoạch SXKD 2012 (26/03/12)
2012 - Tờ trình phân phối lợi nhuận (26/03/12)
2012 - Tờ trình mua cổ phiếu quỹ tối đa (26/03/12)
2012 - Tờ trình mua Cổ phiếu lẻ (26/03/12)
2012 - Báo cáo Tổng kết thù lao HĐQT - BKS 2011 (26/03/12)
2012 - Báo cáo tổng kết 2011, kế hoạch 2012 (26/03/12)
2012 - Báo cáo kết quả kinh doanh 2011 (26/03/12)
2012 - Thư mời Đại hội Đồng Cổ Đông (26/03/12)
Diễn đàn
Bảo hành trực tuyến

 
Trang chủ | Giới thiệu chung | Sản Phẩm | Tin tức sự kiện | Thông tin cổ đông | Hệ Thống Phân Phối | Danh Sách Trạm BH | Yêu cầu bài hát | Liên hệ Diễn đàn | Điều Khoản sử dụng | Quyền riêng tư