Tiếng Việt | English Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website | Tuyển dụng | Diễn đàn
 
  Trang chủ Giới thiệu chung Sản Phẩm Tin tức sự kiện Thông tin cổ đông Hệ Thống Phân Phối Danh Sách Trạm BH Tuyển dụng
| Tin tức sự kiện | Tin hoạt động xã hội | Tin khuyến mãi | Tin công nghệ mới | Công Bố Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật 
Trang chủ » Tin tức sự kiện » Tin khuyến mãi    
Tham Gia Chương Trình Bắc Nam Sum Hợp 1 nhà
Kỷ niệm 40 năm Bắc Nam Sum Hợp 1 nhà, VTB muốn tri ân đến tất cả các thành viên trong đại gia đình VTB


Kyû nieäm 40 naêm Baéc Nam Sum Hôïp 1 nhaø, VTB muoán tri aân ñeán taát caû caùc thaønh vieân trong Ñaïi Gia Ñình VTB.

    Kính môøi ñeán tham quan, mua saém taïi Heä thoáng giôùi thieäu saûn phaåm VTB – VTB SHOP. Cuøng tham gia chöông trình VTB SUM VAÀY,  mua haøng giaûm giaù ñeán 30% theo danh muïc nieâm yeát taïi VTB SHOP.

Ñoái töôïng: Ñaïi gia ñình VTB.

           - CB-CNV ñang laøm vieäc taïi VTB, coâng ty thaønh vieân khu vöïc phía Nam vaø gia ñình.

           - Caùc  anh chò töøng coâng taùc taïi VTB (coù maõ nhaân vieân) vaø gia ñình.

           - Coå ñoâng VTB ( coù maõ soá coå ñoâng trong Ñai hoäi coå ñoâng 2015).

Caùch tham gia:

-         Thaønh vieân trong ñaïi gia ñình VTB  choïn vaø mua saûn phaåm taïi heä thoáng VTB SHOP.


Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin VTB

                   06 Phạm Văn Hai, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.
                        Số điện thoại: 08 3999 077308 3999 0773
                         Fax:   08 38424 301

                        Showroom trưng bày sản phẩm.

                     197 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp.HCM
                       Điện thoại: 08 3925990608 39259906

                       Showroom trưng bày sản phẩm.

                       248A  Nơ Trang Long P. 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
                       Điện thoại: 08 35165696

-         Nhaân vieân vaø gia ñình VTB nhaän phieáu chöông trình taïi caùc SHOP

-         Khaùch haøng (hoaëc nhaân vieân shop hoã trôï) ñieàn thoâng tin  vaøo phieáu,

-         Khaùch Noäp tieàn mua haøng vaø phieáu,

-         Nhaân vieân Shop kieåm tra thoâng tin treân phieáu vaø boû phieáu vaøo thuøng.

CHÖÔNG TRÌNH COÙ THEÅ KEÁT THUÙC SÔÙM HÔN TRONG TRÖÔØNG HÔÏP SOÁ LÖÔÏNG HAØNG DAØNH CHO CHÖÔNG TRÌNH KHOÂNG COØN.

                      
Tin khuyến mãi
Chương trình khuyến mãi Xuân 2011 - với 4 tỷ đồng quà tặng từ VTB (24/01/11)
VTB tặng phiếu quà tặng trị giá 300.000đ ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (16/11/10)
Vol.17 - khuyến mãi hấp dẫn (31/07/15)
Chương trình "VTB HỌC ĐƯỜNG" (06/08/10)
“Mua LCD 40inches được 60 inches” (17/06/10)
Tủ lạnh VTB - Quà tặng say mê ! (04/11/09)
Máy tính VTB - Đổi cũ lấy mới (15/12/09)
Diễn đàn
Bảo hành trực tuyến

 
Trang chủ | Giới thiệu chung | Sản Phẩm | Tin tức sự kiện | Thông tin cổ đông | Hệ Thống Phân Phối | Danh Sách Trạm BH | Yêu cầu bài hát | Liên hệ Diễn đàn | Điều Khoản sử dụng | Quyền riêng tư