Tiếng Việt | English Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website | Tuyển dụng | Diễn đàn
 
  Trang chủ Giới thiệu chung Sản Phẩm Tin tức sự kiện Thông tin cổ đông Hệ Thống Phân Phối Danh Sách Trạm BH Tuyển dụng
| Bản cáo bạch và báo cáo thường niên | Báo cáo tài chính | Công bố thông tin | Đại hội đồng cổ đông 
Trang chủ » Thông tin cổ đông » Đại hội đồng cổ đông    
VTB : Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016
Chi Tiết : ...
1 Thư Mời Họp
Tải về : ....

2 Giấy Ủy Quyền
Tải về : ...

3 Chương Trình Đại Hội ( 09-04-2016 )
Tải về : ...

4 BC Tổng Kết 2015- KH 2016 ( 09-04-2015)

Tải về : ...

5 BCTC Riêng VTB 2015 Đã Kiểm Toán
Tải về : ...

6 BCTC Hợp Nhất 2015 Đã Kiểm Toán

Tải về : ...

7 Báo Cáo BKS VTB 2015
Tải về : ...

8 Thù Lao BKS,HDQT Năm 2015

Tải về : ...

9 Chương Trình Trọng Điểm 2016
Tải về : ...

Tờ Trình 1 BCTC Đã Kiểm Toán 2015
Tải về : ...

Tờ Trình 2 Kế Hoạch SXKD & Cổ Tức 2016
Tải về : ...

Tờ Trình 3 Báo Cáo BKS 2016
Tải về : ...

Tờ Trình 4 Quyết Toán Thù Lao HDQT & BKS 2016
Tải về : ...

Tờ Trình 5 Phân Phối Lợi Nhuận 2016
Tải về : ...

Tờ Trình 6 Lựa Chọn Công Ty Kiểm Toán
Tải về : ...

Tờ Trình 7 Sửa Đổi Điều Lệ 2016

Tải về : ...

Tờ Trình 8 Khai Thác Mặt Bằng 2016
Tải về : ...

Đại hội đồng cổ đông
VTB : Nghị Quyết Và Biên Bản ĐHĐCĐ 2015 (18/03/19)
VTB : Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2015 (30/03/15)
Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông 2014 (07/04/14)
Biên Bản Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2014 (07/04/14)
Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2014 (02/04/14)
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2013 (25/04/13)
Thư Mời Họp Quý Cổ Đông Thường Niên 2013 (22/03/13)
2012 - Tờ trình về kế hoạch SXKD 2012 (26/03/12)
2012 - Tờ trình phân phối lợi nhuận (26/03/12)
2012 - Tờ trình mua cổ phiếu quỹ tối đa (26/03/12)
Diễn đàn
Bảo hành trực tuyến

 
Trang chủ | Giới thiệu chung | Sản Phẩm | Tin tức sự kiện | Thông tin cổ đông | Hệ Thống Phân Phối | Danh Sách Trạm BH | Yêu cầu bài hát | Liên hệ Diễn đàn | Điều Khoản sử dụng | Quyền riêng tư