Tiếng Việt | English Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website | Tuyển dụng | Diễn đàn
 
  Trang chủ Giới thiệu chung Sản Phẩm Tin tức sự kiện Thông tin cổ đông Hệ Thống Phân Phối Danh Sách Trạm BH Tuyển dụng
| Bản cáo bạch và báo cáo thường niên | Báo cáo tài chính | Công bố thông tin | Đại hội đồng cổ đông 
Trang chủ » Thông tin cổ đông » Đại hội đồng cổ đông    
VTB : Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018
Chi tiết : ...

1 Thư Mời Họp
Tải về : ....

2 Giấy Ủy Quyền
Tải về : ...

3 Chương trình ĐHĐCĐ 2018
Tải về : ...

4 Báo Cáo Tổng Kết Năm 2017 & KH SXKD 2018
Tải về : ...

5 Báo Cáo Tài Chính Riêng 2017
Tải về : ...

6 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất 2017
Tải về : ...

7 Báo Cáo Quản Trị 2017
Tải về : ...

8 Báo Cáo Ban Kiểm Soát 2017

Tải về : ...

9 Dự Thảo Tờ Trình 1 Đến Tờ Trình 7 ĐHĐCĐ 2018
Tải về : ...


Đại hội đồng cổ đông
VTB : Nghị Quyết Và Biên Bản ĐHĐCĐ 2017 (11/03/17)
VTB : Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017 (03/03/17)
VTB : Nghị Quyết Và Biên Bản ĐHĐCĐ 2016 (09/04/16)
VTB : Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 (28/03/16)
VTB : Nghị Quyết Và Biên Bản ĐHĐCĐ 2015 (18/03/19)
VTB : Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2015 (30/03/15)
Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông 2014 (07/04/14)
Biên Bản Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2014 (07/04/14)
Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2014 (02/04/14)
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2013 (25/04/13)
Diễn đàn
Bảo hành trực tuyến

 
Trang chủ | Giới thiệu chung | Sản Phẩm | Tin tức sự kiện | Thông tin cổ đông | Hệ Thống Phân Phối | Danh Sách Trạm BH | Yêu cầu bài hát | Liên hệ Diễn đàn | Điều Khoản sử dụng | Quyền riêng tư