Tiếng Việt | English Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website | Tuyển dụng | Diễn đàn
 
  Trang chủ Giới thiệu chung Sản Phẩm Tin tức sự kiện Thông tin cổ đông Hệ Thống Phân Phối Danh Sách Trạm BH Tuyển dụng
| Bản cáo bạch và báo cáo thường niên | Báo cáo tài chính | Công bố thông tin | Đại hội đồng cổ đông 
Trang chủ » Thông tin cổ đông » Đại hội đồng cổ đông    
VTB : Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019
Chi tiết : ....

1 Thư Mời Họp
Tải về : ....

2 Giấy Ủy Quyền
Tải về : ...

3 Chương trình ĐHĐCĐ 2019
Tải về : ...

4 Báo Cáo Tổng Kết Năm 2018 & KH SXKD 2019

5 Báo Cáo SXKD nhiệm kỳ 2014 - 2018

6 Báo Cáo Tài Chính Riêng 2018 đã kiểm toán

Tải về : ...

7 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất 2018 đã kiểm toán
Tải về : ...

8 Báo Cáo Quản Trị 2018

Tải về : ...

9 Báo Cáo Ban Kiểm Soát 2018
Tải về : ...

10 Dự Thảo Tờ Trình 1 Đến Tờ Trình 7 ĐHĐCĐ 2019


11 Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2019 (Dự thảo)

12 Danh sách đề cử tham gia HĐQT - Công ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình - Nhiệm kỳ 2019 - 2023

13 Danh sách đề cử tham gia BKS - Công ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình - Nhiệm kỳ 2019 - 2023

Đại hội đồng cổ đông
VTB : Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và việc ứng cử - đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ( Nhiệm kỳ 2019-2023 ) Công ty CP Viettronics Tân Bình : (05/03/19)
VTB : Nghị Quyết Và Biên Bản ĐHĐCĐ 2018 (29/03/18)
VTB : Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018 (15/03/18)
VTB : Nghị Quyết Và Biên Bản ĐHĐCĐ 2017 (11/03/17)
VTB : Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017 (03/03/17)
VTB : Nghị Quyết Và Biên Bản ĐHĐCĐ 2016 (09/04/16)
VTB : Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 (28/03/16)
VTB : Nghị Quyết Và Biên Bản ĐHĐCĐ 2015 (18/03/19)
VTB : Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2015 (30/03/15)
Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông 2014 (07/04/14)
Diễn đàn
Bảo hành trực tuyến

 
Trang chủ | Giới thiệu chung | Sản Phẩm | Tin tức sự kiện | Thông tin cổ đông | Hệ Thống Phân Phối | Danh Sách Trạm BH | Yêu cầu bài hát | Liên hệ Diễn đàn | Điều Khoản sử dụng | Quyền riêng tư