Tiếng Việt | English Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website | Tuyển dụng | Diễn đàn
 
  Trang chủ Giới thiệu chung Sản Phẩm Tin tức sự kiện Thông tin cổ đông Hệ Thống Phân Phối Danh Sách Trạm BH Tuyển dụng
| Bản cáo bạch và báo cáo thường niên | Báo cáo tài chính | Công bố thông tin | Đại hội đồng cổ đông 
Trang chủ » Thông tin cổ đông » Đại hội đồng cổ đông    
VTB : Thông Báo - Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Chi tiết : ...

Công Văn số 1865_ĐKKD-THKT của Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố

Nghị Quyết - Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông Báo - Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Đại hội đồng cổ đông
VTB : Biên Bản & Nghị Quyết Họp ĐHĐCĐ Nhiệm Kỳ 2019 - 2023 (20/04/19)
VTB : Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019 (18/04/19)
VTB : Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và việc ứng cử - đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ( Nhiệm kỳ 2019-2023 ) Công ty CP Viettronics Tân Bình : (05/03/19)
VTB : Nghị Quyết Và Biên Bản ĐHĐCĐ 2018 (29/03/18)
VTB : Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018 (15/03/18)
VTB : Nghị Quyết Và Biên Bản ĐHĐCĐ 2017 (11/03/17)
VTB : Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017 (03/03/17)
VTB : Nghị Quyết Và Biên Bản ĐHĐCĐ 2016 (09/04/16)
VTB : Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 (28/03/16)
VTB : Nghị Quyết Và Biên Bản ĐHĐCĐ 2015 (18/03/19)
Diễn đàn
Bảo hành trực tuyến

 
Trang chủ | Giới thiệu chung | Sản Phẩm | Tin tức sự kiện | Thông tin cổ đông | Hệ Thống Phân Phối | Danh Sách Trạm BH | Yêu cầu bài hát | Liên hệ Diễn đàn | Điều Khoản sử dụng | Quyền riêng tư