Tiếng Việt | English Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website | Tuyển dụng | Diễn đàn
 
  Trang chủ Giới thiệu chung Sản Phẩm Tin tức sự kiện Thông tin cổ đông Hệ Thống Phân Phối Danh Sách Trạm BH Tuyển dụng
| Bản cáo bạch và báo cáo thường niên | Báo cáo tài chính | Công bố thông tin | Đại hội đồng cổ đông 
Trang chủ » Thông tin cổ đông » Đại hội đồng cổ đông    
VTB : Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020
Chi tiết : ...

1 Thư Mời Họp

2 Giấy Ủy Quyền

3 Chương trình ĐHĐCĐ 2020

4 Báo Cáo Tổng Kết Năm 2019 & KH SXKD 2020

5 Báo Cáo BKS Năm 2019

6 Điều Lệ VTB ( 2020 )

7 Dự Thảo Quy Chế Quản Trị Nội Bộ Công Ty 2020

8 Dự Thảo Tờ Trình 1 Đến Tờ Trình 9 ĐHĐCĐ 2020

9 Báo Cáo Tài Chính Riêng QI 2020 đã kiểm toán

10 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2019 (Bản tóm tắt)

11 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất QI 2020 đã kiểm toánĐại hội đồng cổ đông
VTB : Thông Báo - Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (16/04/20)
VTB : Biên Bản & Nghị Quyết Họp ĐHĐCĐ Nhiệm Kỳ 2019 - 2023 (20/04/19)
VTB : Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019 (18/04/19)
VTB : Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và việc ứng cử - đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ( Nhiệm kỳ 2019-2023 ) Công ty CP Viettronics Tân Bình : (05/03/19)
VTB : Nghị Quyết Và Biên Bản ĐHĐCĐ 2018 (29/03/18)
VTB : Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018 (15/03/18)
VTB : Nghị Quyết Và Biên Bản ĐHĐCĐ 2017 (11/03/17)
VTB : Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017 (03/03/17)
VTB : Nghị Quyết Và Biên Bản ĐHĐCĐ 2016 (09/04/16)
VTB : Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 (28/03/16)
Diễn đàn
Bảo hành trực tuyến

 
Trang chủ | Giới thiệu chung | Sản Phẩm | Tin tức sự kiện | Thông tin cổ đông | Hệ Thống Phân Phối | Danh Sách Trạm BH | Yêu cầu bài hát | Liên hệ Diễn đàn | Điều Khoản sử dụng | Quyền riêng tư