Tiếng Việt | English Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website | Tuyển dụng | Diễn đàn
 
  Trang chủ Giới thiệu chung Sản Phẩm Tin tức sự kiện Thông tin cổ đông Hệ Thống Phân Phối Danh Sách Trạm BH Tuyển dụng
| Bản cáo bạch và báo cáo thường niên | Báo cáo tài chính | Công bố thông tin | Đại hội đồng cổ đông 
Trang chủ » Thông tin cổ đông » Đại hội đồng cổ đông    
2009 - Tờ trình Kế hoạch SXKD 2009

chi tiết ...

Đại hội đồng cổ đông
2009 - Tờ trình chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp 06 Phạm Văn Hai - Tân Bình (Ban Chứng Khoán)
2009 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty (Ban Chứng Khoán)
2009 - Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2004-2009 (Ban Chứng Khoán)
2009 - Quy chế Quản trị Công ty CP Điện tử Tân Bình (Ban Chứng Khoán)
2009 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát 2008 (Ban Chứng Khoán)
2009 - Giấy đề cử thành viên HĐQT (Ban Chứng Khoán)
2009 - Thư ứng cử Thành viên HĐQT (Ban Chứng Khoán)
2009 - Lý lịch trính ngang thành viên HĐQT (Ban Chứng Khoán)
Diễn đàn
Bảo hành trực tuyến

 
Trang chủ | Giới thiệu chung | Sản Phẩm | Tin tức sự kiện | Thông tin cổ đông | Hệ Thống Phân Phối | Danh Sách Trạm BH | Yêu cầu bài hát | Liên hệ Diễn đàn | Điều Khoản sử dụng | Quyền riêng tư