Tiếng Việt | English Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website | Tuyển dụng | Diễn đàn
 
  Trang chủ Giới thiệu chung Sản Phẩm Tin tức sự kiện Thông tin cổ đông Hệ Thống Phân Phối Danh Sách Trạm BH Tuyển dụng
| Bản cáo bạch và báo cáo thường niên | Báo cáo tài chính | Công bố thông tin | Đại hội đồng cổ đông 
Trang chủ » Thông tin cổ đông » Đại hội đồng cổ đông    
VTB : Biên Bản & Nghị Quyết Họp ĐHĐCĐ Nhiệm Kỳ 2019 - 2023
Chi Tiết : ...
20/04/19
 
VTB : Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019
Chi tiết : ....
18/04/19
 
VTB : Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và việc ứng cử - đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ( Nhiệm kỳ 2019-2023 ) Công ty CP Viettronics Tân Bình :
Chi tiết
05/03/19
 
VTB : Nghị Quyết Và Biên Bản ĐHĐCĐ 2018
Chi Tiết : ....
29/03/18
 
VTB : Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018
Chi tiết : ...
15/03/18
 
VTB : Nghị Quyết Và Biên Bản ĐHĐCĐ 2017
Chi Tiết : ....
11/03/17
 
VTB : Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017
Chi Tiết : ...
03/03/17
 
Pages: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] Next »
Đại hội đồng cổ đông
VTB : Nghị Quyết Và Biên Bản ĐHĐCĐ 2016 (09/04/16)
VTB : Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 (28/03/16)
VTB : Nghị Quyết Và Biên Bản ĐHĐCĐ 2015 (18/03/19)
VTB : Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2015 (30/03/15)
Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông 2014 (07/04/14)
Biên Bản Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2014 (07/04/14)
Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2014 (02/04/14)
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2013 (25/04/13)
Thư Mời Họp Quý Cổ Đông Thường Niên 2013 (22/03/13)
2012 - Tờ trình về kế hoạch SXKD 2012 (26/03/12)
Diễn đàn
Bảo hành trực tuyến

 
Trang chủ | Giới thiệu chung | Sản Phẩm | Tin tức sự kiện | Thông tin cổ đông | Hệ Thống Phân Phối | Danh Sách Trạm BH | Yêu cầu bài hát | Liên hệ Diễn đàn | Điều Khoản sử dụng | Quyền riêng tư