Tiếng Việt | English Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website | Tuyển dụng | Diễn đàn
 
  Trang chủ Giới thiệu chung Sản Phẩm Tin tức sự kiện Thông tin cổ đông Hệ Thống Phân Phối Danh Sách Trạm BH Tuyển dụng
| Bản cáo bạch và báo cáo thường niên | Báo cáo tài chính | Công bố thông tin | Đại hội đồng cổ đông 
Trang chủ » Thông tin cổ đông » Công bố thông tin    
VTB : Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Niêm Yết ( 6 tháng năm 2019 )
Chi tiết : ....
16/07/19
 
VTB : Nghị Quyết HĐQT - Phiên Họp Tháng 7 - 2019
Chi tiết : ...
06/07/19
 
VTB : Số 90/ VTB-2019-TB Thông Báo Công Ty Kiểm Toán 2019
Chi tiết : ....
04/06/19
 
VTB : Số 127/2019/UHY-HĐKT Hợp Đồng với Công Ty Kiểm Toán BCTC 2019
Chi tiết : ...
04/06/19
 
VTB : Biên Bản Kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Thành Viên HĐQT Bằng Văn Bản
Chi tiết : ...
13/05/19
 
VTB : Nghị Quyết Vv Chi Trả Tiền Cổ Tức Năm 2018
Chi tiết : ...
13/05/19
 
VTB: Biên Bản Kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Thành Viên HĐQT Bằng Văn Bản và NQ V/v Điều Chỉnh Vốn Đầu Tư Xây Dựng Và Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Dựng Của Dự Án Cát Lái
Chi tiết :  ...
17/04/19
 
Pages: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] Next »
Công bố thông tin
VTB : Biên Bản Họp và Nghị Quyết HĐQT Về việc tổ chức đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019 (05/03/19)
VTB : Biên Bản Họp và Nghị Quyết HĐQT Bầu chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty CP Viettronics Tân Bình (05/03/19)
VTB : Biên Bản Họp và Nghị Quyết HĐQT Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Viettronics Tân Bình (05/03/19)
VTB : Biên Bản Họp và Nghị Quyết HĐQT Miễn nhiệm thành viên HĐQT và chủ tịch HĐQT công ty (05/03/19)
VTB : Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Niêm Yết năm 2018 (10/01/19)
VTB : Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị Tháng 01.2019 Số 01/2019/BB/VTB-HĐQT (09/01/19)
VTB : Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Số 02/19 NQ/VTB - HĐQT (09/01/19)
VTB: Biên Bản Kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Thành Viên HĐQT Bằng Văn Bản (31/10/18)
VTB : Nghị quyết Điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy sản xuất lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học Cát Lái ( Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ) (31/10/18)
VTB: Nghị Quyết V/v Mua Sắm Tài Sản ( xe ô tô ) Phục Vụ Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty (25/09/18)
Diễn đàn
Bảo hành trực tuyến

 
Trang chủ | Giới thiệu chung | Sản Phẩm | Tin tức sự kiện | Thông tin cổ đông | Hệ Thống Phân Phối | Danh Sách Trạm BH | Yêu cầu bài hát | Liên hệ Diễn đàn | Điều Khoản sử dụng | Quyền riêng tư